Strefa indyka - blog osobisty - strefaindyka.pl

logo Łukosz
blog firmowy

Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”, „GDPR” lub „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).

Mając to na uwadze informujemy Państwa (dalej : Udostępniający)  o zasadach przetwarzania danych przez Naszą Firmę tj. Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Bielskiej 69, 43-520 Chybie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000027824, REGON 072720623, NIP 9372341127 (dalej: ŁUKOSZ lub Administrator ) w związku z korzystaniem z naszej strony.

Jakie dane zbieramy podczas Twojego kontaktu z nami?
Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach i w oparciu o różne podstawy prawne, w zależności od tego, jak i po co zostały przekazane do ŁUKOSZ. Opisaliśmy je co do zasady bardziej szczegółowo w punktach poniżej.
 2. ŁUKOSZ. przetwarza dane osobowe jeżeli:
  1. Udostępniający jest stroną umowy z ŁUKOSZ – w takiej sytuacji przetwarzanie danych odbywa się  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane są podawane bezpośrednio przez Udostępniającego, mogą pochodzić z publicznych rejestrów, Internetu lub od osób, które działają imieniu Udostępniającego  i są przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub podjęcia działań, jakich żądacie Państwo od nas przed zawarciem umowy (obejmują – imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail oraz inne dane związane z przedmiotem takiej umowy, a jeżeli dotyczy to Państwa sytuacji – także nazwa firmy, pod którą prowadzą Państwo działalność jako przedsiębiorcy),
  2. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków jakie ma ŁUKOSZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – przetwarzamy takie dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji obowiązków ŁUKOSZ wynikających w szczególności z przepisów księgowo – rachunkowych oraz podatkowych, prawa budowlanego, prawa przedsiębiorców, przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarnych. Dane mogą pochodzić od Państwa, podmiotów, dla których pracujecie lub organów publicznych.
  3. współpracujecie Państwo z ŁUKOSZ  przy zawarciu lub realizacji umowy łączącej ŁUKOSZ z Państwa pracodawcą, klientem lub dostawcą – przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji przez Państwa działań wynikających z takiej umowy, Państwa dane dostajemy bezpośrednio od Państwa lub podmiotu, dla którego pracujecie (obejmuje imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail oraz inne dane, które są niezbędne do podejmowania przez Państwa działań dotyczących konkretnej umowy), 
  4. zgłaszane są roszczenia w stosunku do ŁUKOSZ  lub takie roszczenia mogą powstać od ŁUKOSZ – przetwarzanie danych odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (dotyczy imienia, nazwiska, adresu, PESEL, a także innych niezbędnych danych osobowych związanych z sytuacją, której dotyczy roszczenie; jeżeli jest to konieczne można przetwarzać również dane o stanie zdrowia lub inne dane szczególnych kategorii – wówczas podstawę przetwarzania daje nam art. 9 ust. 2 lit. f) RODO),
  5. kontaktuje się ŁUKOSZ z Państwem ponieważ pracujecie dla podmiotu, którego usługami lub produktami jest zainteresowany, a Państwa dane zostały przekazane lub upublicznione przez ten podmiot lub bezpośrednio przez Udostępniającego  – przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu nawiązania współpracy z podmiotem, dla którego Państwo pracują (dotyczy danych kontaktowych – imienia, nazwiska, telefonu, adresu e-mail oraz innych danych, które są niezbędne do współpracy),
  6. śledzi Udostępniający kanały ŁUKOSZ w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok), komentuje je, reaguje na wpisy l ŁUKOSZ ub publikacje, oznacza ŁUKOSZ lub produkty ŁUKOSZ – przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się wówczas w celu budowania wizerunku lub promocji naszej marki lub produktów w mediach społecznościowych (dotyczy danych takich jak: nazwa konta, która może być Państwa imieniem i nazwiskiem, a także wizerunek na zdjęciu profilowym i inne dane, które wprowadzacie w profilu lub publikowanych treściach, którymi może być w szczególności Państwa adres e-mail/numer telefonu, data urodzenia, płeć),
  7. Udostepniający wchodzi nasze internetowe reklamy ŁUKOSZ itp. , banery lub przegląda strony internetowe ŁUKOSZ – przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania właściwej konfiguracji tych kanałów informowania o marce ŁUKOSZ lub produktach ŁUKOSZ z wykorzystaniem mechanizmów tzw. ciasteczek (ang. cookies) oraz Google Analytics (dotyczy danych takich jak: adres IP, dane dotyczące historii aktywności na stronie, dane o lokalizacji, rodzaju urządzenia, identyfikatora reklamowego użytkownika)
  8. Przedstawia ŁUKOSZ Udostępniającemu oferty lub informacje handlowe, związane z prezentacją produktów ŁUKOSZ – przetwarzanie danych odbywa się wówczas w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów ŁUKOSZ.

 

Jakie ciasteczka („Cookies”) wykorzystuje nasza strona?

Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka, które identyfikują użytkownika tylko w celu poprawnego działania strony tzn. strona internetowa potrzebuje konkretnej informacji o Twoim urządzeniu, np. rozdzielczości ekranu, preferowanej kolorystyce czy dostępnych czcionkach, żeby dostosować działanie strony do Twojego urządzenia i zapewnić jej poprawne działanie.

Mechanizm ten nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Nasza strona wykorzystuje następujące pliki Cookies:

Nazwa Ciasteczka

Czas wygaśnięcia pliku cookie

Opis i zastosowanie pliku cookie

PHPSESSID

Po zakończeniu sesji

Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie obecności w serwisie.

_ga

2 lata

Jest to zewnętrzny plik cookie Google Analytics służący do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji dot. odwiedzin na stronie. Pomaga on nam identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia. Plik cookie „_ga” nie pozwala Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie na identyfikację osobową użytkownika, ponieważ nie są śledzone żadne informacje ani dane osobowe.

_gat

1 dzień

               

Jest to zewnętrzny plik cookie Google Analytics, który jest wykorzystywany przez Google Analytics do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów. Pomaga on nam identyfikować obszary strony Sądu, które wymagają udoskonalenia. Plik cookie „_gat” nie pozwala Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie na identyfikację osobową użytkownika, ponieważ nie są śledzone żadne informacje ani dane osobowe.

_gid

1 dzień

Jest to zewnętrzny plik cookie Google Analytics, który służy do odróżniania poszczególnych sesji (odwiedzin). Plik ten jest odnawiany każdorazowo po przesłaniu danych do Google Analytics. Plik cookie „_gid” nie pozwala Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie na identyfikację osobową użytkownika, ponieważ nie są śledzone żadne informacje ani dane osobowe.

collect

Po zakończeniu sesji

Plik pixel służy do przesyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia, z którego osoba odwiedzająca korzysta, jej zachowania oraz do śledzenia jej aktywności na wszystkich urządzeniach, a także kanałach marketingowych. Jest to plik, który ma na celu pomoc w gromadzeniu danych statystycznych na temat korzystania z witryny.


Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, tj. przeglądarka internetowa, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.


Informacje

Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom.  Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia każdej zgody z osobna w dowolnym momencie.

Podanie danych osobowych jest  dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia wykonania usługi. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.


Zmiany naszej polityki prywatności.

ŁUKOSZ  zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej treści na stronie internetowej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora należy kontaktować się na powyższy adres lub na skrzynkę poczty elektronicznej sekretariat@lukosz.pl również w celu skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Uprawnionemu zgodnie z przepisami prawa.

Ułatwienia dostępu